میزان رضایت شما از سایت بانک مقاله و پروژه
(42.85%) 3
بسیار خوب
(14.28%) 1
خوب
(0%) 0
متوسط
(0%) 0
بد
(42.85%) 3
بسیار بد

تعداد شرکت کنندگان : 7